KRISTUS MEDZI NAMI!

Prosba o štedrosť pri zbierke na charitu

Božia láska nás učí nemyslieť len na seba, ale aj na druhých a zvlášť na biednych, chudobných a žobrákov, na siroty a vdovy. Počas tohto obdobia Filipovky môžeš prejaviť záujem a súcit o týchto Božích miláčikov a prispieť im na pomoc počas jesennej zbierky na charitu. Môžeš si byť istý, že tvoje peniaze pôjdu na správny účel tam, kde to najviac potrebujú. Keďže sú chrámy zatvorené, zbierka sa bude robiť počas celého obdobia Filipovky. Svoj milodar môžeš poslať na účet, ktorý je uvedený na plagáte. Ďakujeme za pomoc!

OZNAM!!!

Od 25.11.2021 nebude možné sláviť verejné bohoslužby. Sväté liturgie bude sláviť kňaz súkromne bez prítomnosti veriacich. 

Je však dovolené požiadať o sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, alebo modlitbu. Aj v tomto náročnom čase tu chceme byť pre vás. 

Zároveň od 8.00 - 15.00 hod. bude aj naďalej vyložená Najsvätejšia Eucharistia k súkromnej adorácii - aby ste z nej mohli čerpať posilu v tomto ťažkom čase.

                             S láskou Vaši kňazi

Spokojný budem v deň úzkosti, až príde národ, ktorý na nás útočí.  Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách. Hab 3, 16


DIŠPENZ OD ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

Pre duchovný pokoj veriacich chceme pripomenúť, že ak má veriaci fyzickú, alebo morálnu nemožnosť zúčastni sa bohoslužieb, je na základe takejto skutočnosti dišpenzovaný od účasti na svätých liturgiách. Dišpenz sa teda vzťahuje aj na situácie akou je obmedzená kapacita v chráme, opodstatnený a úprimný strach z ochorenia, alebo iné spravodlivé príčiny ospravedlňujú človeka od účasti na svätej liturgii. Zdôrazňujeme však, že fyzická. či morálna nemožnosť účasti na bohoslužbách v nedeľu a sviatok je zároveň pozvaním k tomu, aby sme inými možnými spôsobmi svätili sviatočný deň (napr. osobnou modlitbou, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu svätej liturgie a pod.).


Aj vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme mohli uskutočniť projekt zabezpečenia a oplotenia nášho chrámu.DUCHOVNÉ ŠTÚDIUM 

CIRKEVNÝCH OTCOV

V utorok o 17:00 vás pozývame na prvé formačné stretnutie s názvom "Duchovné štúdium cirkevných otcov". Ak vnímate potrebu prehlbovania duchovného života a túžbu po živote v čnosti, cirkevní otcovia nám ponúkajú cestu a vlastnú skúsenosť duchovného života s Bohom. Totiž sa veľa hovorí o pokore, láske, viere, nádeji, odpustení, modlitbe, pôste a iných skutočností kresťanského života, ale už málo, alebo vôbec nepočujeme aj spôsob "AKO" toto všetko uskutočňovať vo svojom každodennom živote. Duchovné štúdium cirkevných otcov je cesta hľadania odpovedí na našu otázku "AKO".

BIBLICKÁ ŠKOLA

Chceš sa naučiť počuť Boží hlas? Túžiš viac spoznávať srdce Otca a jeho nádherný plán s tvojím životom? Nebaví ťa v duchovnom živote prešľapovať na mieste a chceš sa pohnúť ďalej? Túžiš sa naučiť používať Božie slovo ako meč Ducha a víťaziť ním v duchovných bojoch? Si pripravený stretnúť sa s Božou mocou novým spôsobom? Ak áno, tak aj pre teba je tu nová BIBLICKÁ ŠKOLA. Stretávať sa budeme 2x do mesiaca vždy v piatok po večernej svätej liturgii.


KATECHÉZY ŽIVOT Z LITURGIE

 Pre hlbšie poznanie byzantskej liturgie, večierne, utierne a iných aspektov praktického kresťanského života podľa spirituality kresťanského Východu ťa pozývame na katechézu s názvom "Život z liturgie", ktorá sa uskutoční po večerných svätých liturgiách pravidelne každý pondelok. Ak by si mal nejaké nejasnosti a otázky ohľadne slávenia, symbolov, alebo úkonov počas liturgických slávení, na týchto stretnutiach dostaneš na svoje otázky odpovede. Tešíme sa na teba! 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme každý deň POL HODINU PRED SVÄTOU LITURGIOU, alebo v inom čase po vzájomnej dohode. 

Aj keby boli tvoje hriechy tie najtemnejšie a najzvrátenejšie, nech by ich bolo toľko, koľko je piesku na mori, všetky sa rozplynú ako malá kvapka v mori Božieho milosrdenstva, ktoré ťa vo sviatosti zmierenia túži zaplaviť. Neboj sa! On ťa čaká, aby sa zmiloval nad tebou a tvojmu srdcu daroval skutočný pokoj! 

On zmyl tvoje hriechy a do morských hlbín zahodil všetky tvoje viny (Mich 7,19) 


SLUŽBA MODLITBY PRÍHOVORU

Vždy raz v mesiaci (obvykle tretiu nedeľu v mesiaci) slúžime po poslednej svätej liturgii službou modlitby príhovoru za tých, ktorí sa vopred zapíšu na pripravený papier. Človek pred modlitbou povie o svojom probléme, alebo ťažkosti do ktorej chce pozvať Boha, aby konal. Kňaz sa potom prihovára za túto oblasť s dôverou, že Nebeský Otec je ten, ktorý dáva dobré dary svojim deťom. 

Preto ak nevládzeš, ak ťa ubíjajú starosti, či bojuješ so strachom, príď k tomu, ktorého láska vyháňa každý strach a nechaj sa naplniť jeho pokojom a novou silou, ktorá občerství tvoju dušu.CELODENNÁ ADORÁCIA PRED NASJVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU

CHRÁM OTVORENÝ KAŽDÝ DEŇ 

OD 8.00 - 15.00 HOD.

Milovaní, náš chrám bude  vďaka novým dverám v predsieni chrámu otvorený od 8.00 hod. až do 18.00 hod. Takto sa bude môcť každý, kto prechádza okolo, zastaviť na krátku modlitbu a v tichu sa ponoriť do lásky a pokoja, ktoré vychádzajú zo srdca Najsvätejšej Eucharistie. 

Našou túžbou je, aby mal každý človek možnosť prísť načerpať milosť pokoja a sily, ktorá vyžaruje z Ježišovho eucharistického srdca a nechal sa preniknúť všetkou jeho nehou a láskou, ktorou Ježiš túži obdarovať každú dušu a zvlášť úbohých hriešnikov.

Tešíme sa, že sa aj v našom chráme bude môcť naplniť túžba Ježišovho srdca, keď povedal: ,,Ako túžim po tom, aby moje chrámy boli otvorené! Otvorte dvere mojich posvätených chrámov a dôverujte mi, že ich naplním tými, ktorí sa budú klaňať v duchu a pravde!

Kto často prichádza ku mne v Najsvätejšej sviatosti, zistí, že je so mnou spojený neprelomiteľným putom lásky. Sám na vlastnej skúsenosti uvidí, že mu prinášam úľavu v súžení, že nesiem jeho bremená spolu s ním a že nikdy, ani na okamih, nie je opustený, alebo ponechaný osamote."