Vždy tretiu nedeľu v mesiaci po druhej svätej liturgii slúžime v našom chráme službou modlitby príhovoru, ktorú sme nazvali Nájdi si 5 minút pre seba.

Ako to prebieha?

     Ak máš túžbu prijať modlitbu príhovoru, ktorou slúžia kňazi v chráme, počas týždňa pred samotnou službou sa môžeš zapísať na papier, ktorý je pri východe z chrámu. Touto službou slúžime piatim zapísaným, každému po 10 minút. 

     Pred modlitbou sa zamysli nad tým, akú oblasť svojho života alebo problém chceš priniesť Bohu. Kňaz sa ťa opýta: ,,Čo by si chcel od Ježiša? Čo mu prinášaš? Čoho by sa mal dotknúť?" Takto ťa upriami na Ježiša, pretože len Ježišova láska dokáže uzdraviť a vyslobodiť. Je dobré sústrediť sa len na jednu oblasť, do ktorej spolu s kňazom pozveš Boha, aby do nej vstúpil. Do nášho života totiž môžu prísť situácie a ťažkosti, ktoré nevládzeme uniesť sami. A ani Boh nechce, aby si v nich ostal sám. Už len povedať niekomu o svojom probléme a ťažkosti je hlboko uzdravujúce a často je to prvý krok k vnútornému uzdraveniu. Bolesť totiž vychádza von cez slová a slzy. Čokoľvek, čo povieš kňazovi v tejto modlitbe, ostáva dôvernou informáciou, ktorú kňaz nikde a nikomu nebude podávať ďalej. To najhoršie o čom ťa diabol môže presvedčiť je, že so svojou bolesťou a trápením musíš ostať sám - a to je bremeno, ktoré človek nie je schopný uniesť. Pokoj a uvoľnenie ťažoby potom človek veľmi osobne zažíva vtedy, keď všetko, čo má, odovzdáva do Ježišových rúk. On sám totiž povedal: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť."

      Odovzdať problém do Ježišových rúk znamená najmä to, že človek sa v dôvere odovzdá do Božej vôle - aj vtedy, keď nebude podľa jeho predstáv. Je to učenie sa dôvere, že Boh vie najlepšie, čo je pre mňa dobré, a že aj to najväčšie zlo má moc premeniť na dobro. Takto nás to učí sám Ježiš, ktorý sa v Getsemanskej záhrade modlil o to, aby ho minula strašná hodina umučenia, ale odovzdal to všetko do Otcových rúk so slovami: ,,... no nie ako ja chcem, ale ako ty." 

Kňaz počas modlitby nedáva svoje rady a ani sa nesnaží o svoj pohľad na problém. Kňaz sa snaží byť citlivý na Svätého Ducha a priniesť Boží pohľad na človeka a samotný problém. Vyhlasuje nad ním moc Božieho slova, ktoré je vždy plné pokoja, lásky a nádeje. A Božie slovo je ako meč, ktorý ako jediný dokáže preťať moc strachu, zúfalstva, beznádeje, smútku, hnevu či neistoty. 


Napríklad, ak človek zažíva strach, môže sa modliť znova a znova, kým nepríde pokoj, žalm 27, ktorý hovorí: 

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa ku mne približujú zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

     Ak kňaz usúdi, že problém alebo ťažkosť, s ktorou daný človek bojuje, je vážna a spôsobuje mu veľké duchovné, emocionálne alebo fyzické trápenie, môže sa s ním dohodnúť ešte na inom stretnutí pri ktorom bude dostatok času do hĺbky vstúpiť a premodliť danú záležitosť. Je tiež dobré vedieť, že službou modlitby príhovoru alebo duchovným poradenstvom slúžime ako kňazi nielen v tretiu nedeľu v mesiaci, ale vždy, keď nás o to veriaci poprosia. Chceme preto povzbudiť všetkých, ktorí si myslia, že by iba otravovali kňaza: NEBOJTE SA POPROSIŤ O ČAS, STRETNUTIE ČI MODLITBU! Kňazi sú tu pre vás! Spoločne môžeme nájsť čas, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám, a potom sa spolu modliť. Preto bol kňaz poslaný do farnosti, aby mal čas na svojich veriacich. Diabol ťa môže klamať falošnou pokorou, že ty nie si taký dôležitý, že ty to musíš pretrpieť, že iní majú väčšie problémy a väčšie ťažkosti ako ty. Môže to byť manéver Zlého na to, aby sa tvojho problému a ťažkosti nemohol dotknúť Boh a do hĺbky ho uzdraviť. Aby tvoj život nebol životom v hojnosti, ale iba živorením. Takýmto postojom nikomu nepomôžeš. Ale určite takýmto spôsobom skôr ublížiš sebe a ľuďom okolo teba.

A aké ovocie prinesie modlitba? 

     Boh vždy odpovedá na našu modlitbu. Jeho túžbou je, aby si sa stretol s jeho láskou a prijatím, aby si spoznal, ako ťa vidí, a že má pre teba pripravenú dobrú budúcnosť a víťazný život. Víťazný život neznamená život bez problémov, ale život, na konci ktorého bude víťazstvo. Také víťazstvo, aké zažil Ježiš aj napriek zlobe, neprijatiu, odmietnutiu a bolesti, ktorú mu dali zažiť ľudia. Pamätaj, že skrze svätý krst je v tebe celý Kristov život, ten istý Duch a tá istá Otcova láska, ktorá ho urobila aj napriek problémom nezastaviteľným. A tak ovocím modlitby môže byť to, že Boh pohne tvojím problémom a zmenia sa okolnosti v tvojom živote alebo Boh začne meniť teba - tak, že ťa upriami na svoju lásku a moc, a nie na veľkosť tvojho problému. A pokoj, ktorý bude v tebe, už nebude závisieť od toho, čo máš alebo nemáš, ale od toho, že tvoj život je spolu s Kristom ukrytý v Bohu - na tom najbezpečnejšom mieste.

Oblkopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju dlaň. Ž 139

Som drahý tvojim očiam, vzácny, a ty ma miluješ. Iz 43,4

Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Ž 23, 4

Ty si moje útočiste a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. Ž 91,2

Svojimi krídlami ma zacloníš, uchýlim sa pod tvoje perute. Ž 91, 4

V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. Ž 4, 9

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Ž 23, 6