"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny". /Jer 31,16/

     Toto slovo si otvorila zakladateľka Modlitieb Matiek, Veronica Williams z Anglicka, keď sa spolu so svojou švagrinou modlila za to, aby ich Pán viedol v modlitbe za svoje deti. Obidve pocítili Pánovo volanie, aby sa začali novým spôsobom modliť za svoje deti. Pochopili, že všetky bolesti a starosti, ktoré majú so svojimi deťmi, môžu priniesť Pánovi a dôverovať jeho slovám: "Proste a dostanete". Cez tento prísľub si uvedomili, že Pán čaká na to, aby zobral ich bolesti, a že chce požehnať a uzdraviť ich aj ich deti, ak mu budú dôverovať. 


     Modlitby Matiek sa postupne rozšírili do celého sveta. V súčasnosti sa mamy modlia už v 100 krajinách sveta. V roku 1996 sa začali Modlitby matiek aj na Slovensku. Od vzniku Modlitby matiek Pán skutočne odpovedá na modlitby: deti zanechávajú užívanie drog, vracajú sa domov po mnohých rokoch, prinavracia sa zdravie, zlepšujú sa vzťahy s deťmi, s manželmi, vzťahy vo farnostiach. Modliace sa mamy tiež zakúšajú požehnanie, veľký vnútorný pokoj a radosť. Drahá mama, pozývame Ťa zažívať to, čo je spoločným mottom Modlitieb Matiek: ,,SPOLOČNÝMI MODLITBAMI ZACHRÁNIME SVOJE DETI!"


     Na vytvorenie modlitbovej skupinky stačia dve mamy. Stretávame sa každý týždeň v rovnaký deň a v rovnakú hodinu. Na modlitbách dodržiavame pravidlo mlčanlivosti. Počas stretnutia sa môže každá mama podeliť so svojimi starosťami s ostatnými matkami bez obavy, že by sa niečo vyzradilo. Ostatné mamy ju podporia svojimi modlitbami a ona cíti aj podporu tisícov ďalších mám, s ktorými je cez Modlitby matiek spojená. Mamy zakusujú veľký pokoj a požehnanie tejto nádhernej modlitbovej podpory. Na stretnutí používame knižočku, ktorá je rovnaká na celom svete a schádzame sa okolo stolíka, na ktorom sú položené:

kríž - pripomína nám Ježiša, nášho Vykupiteľa

sviečka - pripomína nám, že On je Svetlo sveta

Biblia - pripomína nám, že On je živé Slovo

košík pri kríži - tam kladieme mená našich detí napísané na malých papierových krúžkoch. Košík je obrazom otvorených Ježišových rúk, do ktorých s dôverou vkladáme svoje deti. To je symbolom toho, že ich odovzdávame do Ježišovej starostlivosti a spolu s nimi vkladáme do košíka aj svoju ustráchanosť a snahu vlastnými silami riešiť problémy. Modlíme sa modlitby z našich knižočiek, ale nechávame čas aj na spontánnu modlitbu. Modlitby v knižočke sú neformálne; sú to modlitby vychádzajúce od srdca k Bohu. Ku každej modlitbe v knižočke pridávame vlastné modlitby srdca.

Drahá mama, vlož svoje deti do mojich rúk a dovoľ mi postarať sa o ne. Tam, kde končia tvoje sily niečo zmeniť, tam začína moja všemohúcnosť. Pamätaj, že pre mňa nie je NIČ nemožné! 

Tvoj Ježiš


Na stretnutí sa sa dodržiavajú tieto dôležité pravidlá:

NERADIŤ: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy. Je zakázané na modlitbách radiť alebo vnášať svoj pohľad na problém. To, že sa mama zverí so svojím problémom neznamená, že jej máme radiť, ale je to pozvanie k tomu, aby sme ju vložili do svojich modlitieb.

NEOHOVÁRAŤ: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí alebo nejakej mamy. Na ohováranie tu nemôže byť miesto.

NEVYNÁŠAŤ: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru. Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. 


Viac informácií o Modlitbácha matiek a povzbudivé svedectvá matiek, ktoré zažili moc spoločných modlitieb nájdeš na tomto odkaze:

MODLITBY MATIEK - STROPKOV

     Prvé skupinky Modlitieb matiek v našej farnosti sa vytvorili krátko po vzniku našej farnosti - keď sme mali k dispozícii nový chrám, teda v roku 2013. Postupne sa začali pridávať stále nové matky a ženy, ktoré boli oslovené mocou spoločnej modlitby za deti. V tomto období funguje vo farnosti 8 skupiniek, ktoré sa stretávajú buď v chráme, alebo po domoch. 

     Raz do roka konáme v našej farnosti pre všetky ženy a matky, nielen zo spoločenstva Modlitby matiek, modlitbové stretnutie. Je to čas, kde sa môžu stretnúť ženy a matky túžiace načerpať viac sily pre svoje materstvo a odvahu nevzdať to v boji za svoje deti, aj keď to vyzerá, že už niet žiadnej nádeje na zmenu. V roku 2018 sme mali prvýkrát aj celodennú duchovnú obnovu pre ženy a matky v Kláštore sestier redemptoristiek v Lomnici.


     Drahá mama, ak máš v srdci túžbu modliť sa za svoje deti a nebyť v tom sama, môžeš osloviť mamy, ktoré sa už spoločne modlia alebo vytvoriť novú skupinku so ženami, ktoré sa tiež túžia spoločne modliť za deti. Je veľmi dôležité sa za tento úmysel najprv modliť a prosiť Pána, aby ti ukázal, s ktorou mamou sa máš spojiť v spoločnej modlitbe. Všetky bližšie informácie, ako na to, ti rád podá aj kňaz v našej farnosti.