MODLITBY CHVÁL

     Modlitby chvál môžeš zažiť v "malom" počas piatkovej adorácie s chválami v našom chráme (raz do mesiaca po večernej svätej liturgii), alebo vo "veľkom" na Modlitbách chvál Spoločenstva Dvaja-Traja v Kristovi, ktoré sa konajú vždy druhú sobotu v mesiaci v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku o 18.00. Raz do roka (väčšinou pred odpustovou slávnosťou) k nám zavítajú chlapci zo skupiny Lámačské chvály, ktorí tiež prinášajú nefalšovanú chválu a s ňou Božiu prítomnosť a jeho moc do našich životov. 

     Pred niekoľkými rokmi si možno ani netušil, čo chvály sú. Dnes sú modlitby chvál známe už všade a sú mocným nástrojom evanjelizácie, skrze ktorý sa môže Boh dotýkať životov mnohých ľudí. Je však veľmi dôležité povedať, že chvála, to nie sú len pekné piesne, ktoré spievame Bohu na nejakom modlitbovom stretnutí. Je to niečo oveľa viac. JE TO NIEČO, PREČO SI BOL STVORENÝ A ČO JE ZMYSLOM TVOJHO ŽIVOTA. 

    Čo vlastne znamená chváliť Boha? Čo znamená byť na Modlitbách chvál? Odpoveď nájdeš na tomto mieste.

     Chvála alebo uctievanie nie je nič iné, ako túžba PRINÁŠAŤ BOHU RADOSŤ. Všetko, čo robíš pre potešenie Boha, je uctievaním. Uctievanie je tak prirodzené ako jedenie a dýchanie. Ak prestaneš vyvyšovať Boha, vždy si nájdeš nejakú náhradu. A môže to vyústiť do zbožňovania a uctievania seba samého - spravíš si zo seba modlu, ktorej sa budeš klaňať viac ako Bohu.

     Chvála je viac než len hudba, je to životný štýl. V Biblii ľudia chválili Boha pri práci, doma, v boji, vo väzení a dokonca aj v posteli. Chvála by mala byť prvou činnosťou ráno, keď otvoríš oči a poslednou, keď ich večer zavrieš. Je veľmi ťažké uctievať Boha na chválach, ak tvoj každodenný život nie je zameraný na Neho, ale točí sa iba okolo teba - keď myslíš iba na seba a svoje potreby, keď je Boh iba nástrojom na splnenie tvojich túžob a plánov.

    Čo mám robiť na Modlitbách chvál?

     Aby si mohol správne prežiť chvály, potrebuješ si uvedomiť, že na chválach nie si centrom ty a tvoje pocity. Chvály a uctievanie nemajú slúžiť tebeAk si niekedy povedal: ,,Dnešné chvály mi nič nedali," uctieval si s nesprávnym motívom. Centrom si bol ty a nie On. Nezabudni - si pozvaný k láske, ktorej túžbou je potešiť toho druhého. Keď uctievame, naším cieľom je potešiť Boha, nie seba (no často tým, že potešíme Boha, rastie radosť aj v našom srdci). Keď si toto uvedomíš, budeš schopný Boha chváliť nielen vtedy, keď sa cítiš dobre, ale aj vtedy - A PRÁVE VTEDY- keď sa ti budú diať zlé veci, ba dokonca aj vtedy, keď sa ti bude zdať, že Boh je ďaleko. Preto Božie slovo na mnohých miestach hovorí, že máme Bohu priniesť OBETU CHVÁLY: 

Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí... Ž 50,23

Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst a pouč ma o svojich zámeroch. 

Ž 119, 108

Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. Ž 50,14

     Takto ma chvála moc vytrhnúť ťa zo smútku, zúfalstva, strachu a beznádeje - pretože ťa upriami na veľkosť a dobrotu Boha, vtiahne ťa do jeho prítomnosti, v ktorej nanovo zažiješ, že Boh je väčší ako tvoj problém, že on je verný a postará sa o teba. Mnoho ľudí už zakúsilo, že keď sa rozhodli vstúpiť do chvály aj napriek ťažkostiam, v ktorých sa nachádzali, odchádzali domov so zvláštnym pokojom a ľahkosťou. S istotou hlboko v srdci, že Boh o mne vie a je blízko - aj keď to teraz necítim.    

     Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne a nečuješ; volám v noci a nenachádzam pokoja. A PREDSA, TY SI SVATÝ, TY TRÓNIŠ NA CHVÁLACH IZRAELA. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. (Ž 22)

A tak, či sa budeš cítiť úžasne a bude sa ti dariť, alebo vo chvíľach, keď sa ti Boh bude zdať ďaleko a budeš sa cítiť sám - si pozvaný VYKROČIŤ NIE V POCITOCH, ALE VO VIERE - OTVORIŤ ÚSTA A VYSPIEVAŤ BOHU SVOJU CHVÁLU. Podobne, ako v tejto piesni: