Hlavným dôvodom vzniku novej farnosti bola potreba presídlenia dekanského úradu z málo prístupnej obce Vyšná Olšava do mesta a tiež pre duchovné dobro veriacich, aby sa kňaz mohol efektívnejšie venovať menšiemu počtu veriacich. Prvým správcom novej farnosti bol o. Juraj Rizman, ktorého ešte v tom istom roku vystriedal o. Martin Horňák. Správcom novej farnosti bol do 1. júla 2012. Miestom pre nový chrám sa stal pozemok medzi nemocnicou a obchodným domom Tesco v Stropkove. Na fotografii dole je tento pozemok tesne pred začatím výstavby nového chrámu v roku 2011. Víziou bolo vybudovať chrám finančne prijateľným tzv. kanadským spôsobom stavby. Ide o montovanú, drevenú a viacúčelovú budovu, v ktorej sa bude nachádzať chrám, pastoračná miestnosť, kancelária a byt pre kňaza pod jednou strechou.

      

      Správca farnosti, Martin Horňák, vykonal na jeseň v roku 2011 posvätenie základov, na ktorých sa začalo stavať v marci 2012. Stavby sa ujala firma Raspol- RB, s.r.o. zo Smilna pod vedením Rastislava Beleja. Stavebný dozor počas celej výstavy chrámu vykonával Andrej Sasarák. Prvá etapa výstavby spočívala v zhotovení základovej dosky, montáži konštrukcie stien, stropov a krovu, montáži latovania strešnej krytiny a zateplenia fasády. 15. júl 2012 

     Na základe dekrétu č. 2391/2012 sa novým správcom farnosti stal o. Slavomír Tarasovič, ktorý pokračoval v začatom diele po svojom predchodcovi.

22. august 2012

     V našom rozostavanom chráme sa konala malá slávnosť. V popoludňajších hodinách sa tu zišli veriaci na posviacke kríža, ktorý pred jeho osadením na vežu chrámu posvätil stropkovský protopresbyter Štefan Vansáš. Pred samotnou posviackou privítal prítomných správca farnosti bl. Vasiľa Hopka, Slavomír Tarasovič, ktorý v krátkosti predstavil aj stav stavebných prác na chráme a ďalšie plány prác v blízkej budúcnosti. Po posviacke kríža sa prítomným prihovoril aj otec protopresbyter Štefan Vansáč, pričom poukázal na veľký duchovný význam každého chrámu pre život a spásu človeka. Na záver tejto milej slávnosti sa všetci veriaci pomodlili desiatok svätého ruženca na úmysel ochrany a zdarného dokončenia tohto Božieho diela - chrámu, ktorý sa stane príbytkom živého Boha.        Vďaka túžbe vytvoriť viditeľné spoločenstvo veriacich novej farnosti a sláviť takto sväté liturgie, našli sme v blízkosti nového chrámu priestory, ktoré nám do prenájmu poskytla MUDr. Adela Fiľarská. Tieto priestory boli v historickej budove bývalej kúrie, ktoré po zrekonštruovaní slúžili na mnohé účely, v tomto období slúžila časť budovy ako zubná ambulancia s ambulanciou dentálnej hygieny.

25.12.2012

    V prenajatých priestoroch sme v tento deň slávili prvú liturgiu ako novovznikajúca malá farská rodina. Pretože tieto priestory neboli veľmi veľké, farské spoločenstvo tvorilo okolo 50 veriacich, ktorí sa do nich ako tak zmestili. Sväté liturgie sa tak začali slúžiť aj cez týždeň. V nedeľu sa tu liturgie slávili o 10.00 h. Aj naďalej však o. Slavomír slávil aj farskú svätú liturgiu o 7.30 h. v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Tak to bolo až do posviacky nového chrámu. Kvôli novému miestu sme sväté liturgie prestali sláviť iba v nemocničnej kaplnke, ktorá bola v tesnej blízkosti nášho nového bohoslužobného miesta.

      Až do posviacky nového chrámu chodili veriaci novej farnosti po zbierkach a zároveň nám veľkou oporou bol aj otec arcibiskup a metropolita Ján, ktorý nám tiež v nemalej miere pomohol s financovaním pri stavbe chrámu.

História farnosti bl. Vasiľa Hopka 

v Stropkove

      Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka vznikla dňa 1. mája 2011 na základe zriaďovacieho dekrétu č. 1515/2011, ktorý vydal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Táto farnosť bola vyčlenená z farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove s pridruženou obcou Breznica. Hranice novej farnosti tvoria ulice: Kukučínova, časť ulice Matice slovenskej, Športová, Námestie SNP a Cintorínska. Západnú hranicu farnosti vymedzuje rieka Ondava.


           

       Takto sa spoločným úsilím podarilo jedno veľké dielo, ktoré bude pre celé generácie na duchovný osoh veriacim v Stropkove. V závere celej slávnosti odovzdal otec arcibiskup a metropolita Ján medaily bl. Pavla Petra Gojdiča dvom kurátorom: Milanovi Vaľkovi a Jánovi Zozuľakovi, za horlivú a nezištnú prácu pri stavbe chrámu a za mimoriadny osobný podiel na rozvoji a budovaní farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove. Celá slávnosť bola vysielaná v priamom prenose v televízii Lux.

03.11.2013    

      V tento deň sa v Stropkove konala veľká slávnosť, keď prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ za hojnej účasti veriacich a kňazov posvätil novopostavený gréckokatolícky chrám zasvätený blahoslavenému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. Pri zrode tohto diela stál a bremeno ťažkých začiatkov znášal správca farnosti otec Martin Horňák a potom jeho nástupca otec Slavomír Tarasovič. Veľkou pomocou pri budovaní nového Božieho príbytku bol od začiatku Arcibiskupský úrad v Prešove, ale nemalou mierou sa o toto dielo pričinili aj samotní veriaci novej farnosti, ktorí viac ako rok neúnavne vykonávali zbierky po okolitých farnostiach Prešovskej archieparchie a často aj sami prispievali svojimi darmi na nový chrám.

      Ak chceš vedieť, čo sa dialo v našej farnosti ďalej, môžeš si pozrieť fotogalériu našej farnosti, kde sú zaznamenané všetky dôležité udalosti, ktoré sme mohli z Božej dobroty zažiť. Lebo posviacka chrámu bola len začiatkom veľkého dobrodružstva s Bohom, ktoré trvá dodnes.