Škola učeníka

     Božie slovo hovorí, že jedným zo znakov skutočného obrátenia je túžba viac poznať osobu Ježiša Krista. V Skutkoch apoštolov čítame, že ľudia, ktorí uverili evanjeliu sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách (porov. Sk 2, 42). Nikto ich nenútil, nikto ich nepresviedčal - ich srdce samé zahorelo túžbou poznať viac srdce Boha. To je stále dielo Svätého Ducha, nie človeka.

     Aj my zažívame, že keď ohlasujeme evanjelium, mnohým zahorí srdce po tom, aby mohli viac spoznať osobu Ježiša Krista. Svätý Duch v nich vzbudí hlad po čítaní Božieho Slova a po bratskom spoločenstve. Už to nie je len "súkromná" viera, ale viera, s ktorou sa delíme s ostatnými a prináša nám to radosť. 

     Aj v našej farnosti sa vďaka evanjelizačným kurzom zapálilo nejedno srdce pre Boha, ktoré zrazu chcelo viac. A tak sme v našej farnosti prešli dvojročnou Biblickou školou, kde sa ľudia mohli naučiť pracovať s Božím slovom a viac mu rozumieť. Takto zároveň čoraz dôvernejšie spoznávali aj osobu Ježiša Krista, pretože poznať Ježiša Krista bez toho, aby sme poznali Sväté Písmo je nemožné. Svätý Hieronym, učiteľ Cirkvi povedal:

"Kto nepozná Písmo, nepozná Krista."

     Po tomto období sme zažili nárast modlitbových skupiniek ako Modlitby matiek a Modlitby otcov. Zároveň sa v rámci evanjelizačnej služby spoločenstva Dvaja-Traja v Kristovi vytvorila ponuka formácie veriacich cez Školu učeníka. Do tejto školy sa zapojili aj naši veriaci, ktorí tak môžu pokračovať v budovaní hlbšieho priateľstva s Bohom a s ostatnými bratmi a sestrami.

Čo je škola učeníka? 

     Škola učeníka je formácia ľudí, túžiacich mať hlbší a dôvernejší vzťah s Ježišom Kristom. Učia sa načúvať jeho Slovu, kráčať tam, kde On a robiť to, čo robí On. Je to čas spoznávania ohromnej správy, že v Kristovi môžeme žiť presne ten istý víťazný život Ježiša Krista, aký žil On. Cieľom Školy učeníka je hlboký a dôverný vzťah s Bohom, ktorý sa prejaví navonok v láske k blížnym a to službou a evanjelizáciou. 

     Stretávame sa v chráme raz do mesiaca vo večerných hodinách podľa vzájomnej dohody, väčšinou v pondelok. Stretnutie začína piesňami chvál, spoločnou modlitbou, zdieľaním, čo sme počas mesiaca zažili s Pánom a potom sa venujeme téme, o ktorej sa zdieľa v skupinke. Ak má niekto ťažký čas alebo problém, tak mu žehnáme v krátkej príhovornej modlitbe. 

     Ak cítiš vo svojom srdci, že túžiš po niečom podobnom, ak je v tvojom srdci hlad po Božom Slove a po tom, aby si mu viac rozumel, ak by si chcel patriť do skupinky ľudí, kde je centrom Ježiš Kristus a jeho Slovo, neboj sa osloviť kňaza (o. Slava) a určite nájdeme spôsob, ako sa do Školy učeníka budeš môcť začleniť aj ty. Tešíme sa na teba!


A večný život je v tom, aby POZNALI TEBA, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. (Jn 17,3)